muskeln: unterarm, hand palmar

yogabuch / muskeln / unterarm, hand palmar

Muskeln: Unterarm, Hand palmar

Rumpf, lateral, superfiziell Brachioradialis Extensor carpi radialis longus Extensor carpi radialis brevis Extensor digitorum Supinator Flexor digitorum superficialis Pronator teres Flexor pollicis longus Pronator quadratus Brachioradialis Abductor pollicis brevis Flexor pollicis brevis Opponens pollicis Abductor pollicis longus Flexor carpi radialis Adductor pollicis Flexor pollicis brevis Abductor pollicis brevis Flexor pollicis longus Deltoideus Lumbricales Lumbricales Flexor digitorum superficialis Flexor digitorum profundus Brachialis Pronator teres Flexor carpi radialis Flexor digitorum superficialis Palmaris longus Flexor pollicis brevis Brachialis Flexor digitorum superficialis Flexor pollicis longus Pronator teres Bizeps Flexor digitorum profundus Flexor digitorum profundus Flexor carpi ulnaris Abductor digiti minimi Flexor digiti minimi brevis Extensor carpi ulnaris Opponens digiti minimi Adductor pollicis Flexor digiti minimi brevis Abductor digiti minimi Deltoideus Lumbricales Deltoideus Lumbricales