muskeln: hand transversalschnitt durch metakarpalia

yogabuch / muskeln / hand / transversalschnitt durch metakarpalia

Muskeln: Hand, Transversalschnitt durch Metakarpalia

Rumpf, lateral, superfiziell Deltoideus Interosseus dorsalis 1 Interosseus dorsalis 1 Deltoideus Interosseus dorsalis 1 Deltoideus Extensor pollicis longus Extensor pollicis brevis Opponens pollicis Abductor pollicis brevis Flexor pollicis brevis Adductor pollicis Lumbricales Flexor pollicis longus Opponens digiti minimi Abductor digiti minimi Flexor digiti minimi brevis Palmaris brevis